Kirken

 

 

 

Kirken, der er opført i 1994, er tegnet af arkitekterne Johan Fogh og Per Følner, Lyngby. Bygningskomplekset består ud over kirkerummet af sognelokaler og kontorfaciliteter. Bygningerne låner dels deres indbyrdes placering og højde fra middelalderkirken, dels er materialevalget - de hvidkalkede mure og blygrå tage - velkendte materialer i forbindelse med kirkebyggeri

Fra parkeringspladsen ledes kirkegængeren over den klinkebelagte forplads ind mod kirkens hovedindgang. Med en beskeden mur i dørpartiet deler kirkekomplekset sig i en "sakral" og en "profan" del, med kirke og tilhørende lokaler mod øst, og et sognehus med kontorfløj og konfirmandfløj mod vest. Gulvene i kirkekompleksets gangareal - er som forpladsen - holdt i gule teglsten.

Fra nordsiden træder man ind i det øst/vestvendte kirkerum under et pulpitur, der breder sig forholdsvis langt ud i kirkerummet. kirkens gulv består af gule klinker. Over kirkens alterparti rejser kirkens rum sig højt og afsluttes af et smukt hvælvet træloft, der har form fra kirkens udvendige tag

 

 

Kirkerummet afspejler et tidligt efterreformatorisk kirkerum med en næsten kvadratisk grundplan, og er et såkaldt "centralrum", hvor menighed og præst er tæt på hinanden. Døbefonten er placeret midt i rummet, og alterbordet er anbragt fritstående ved en lysniche mod kirkens østvæg. Begge er udført i finsk Kula-granit. Prædikestol og kirkebænke er udført i birketræ/birketræskrydsfinér.

Altertavlen, som blev opsat i 2000, er udført af færingen Tróndur Patursson og er udformet som en 8 meter høj og 2 meter bred bemalet glasvæg. Den er fastgjort 6-7 cm ud fra den hvide bagvæg, og altertavlens transparente bemaling gør, at den hvide baggrund kan skinne igennem kunstværket.

 

 

 

 

Kirkesølvet, der er tegnet af kirkens arkitekter, er udført af sølvsmed Per Sax Møller, København.
I sølvet er indlagt hvide emaljeringe, som korresponderer til murværket, som ved alterpartiet er brudt af en svag stribning. Også udvendigt er murpartiet brudt af hvidglasserede murstensbånd.

 

 

 

 

Kirkens 18 stemmers orgel, der er disponeret af domorganist Svend Prip, Haderslev, er udført af orgelfirmaet Bruhn og Søn, Rødekro. Orgelet er et Bach-orgel og stemt "wohltemperiert" efter den Kellner'ske Bachstemning. En sløjfevindlade er anbragt synligt i gangareal ved sakrasti.

 

 

 

 

Lyset i kirken spiller en stor rolle. Såvel den naturlige som den elektriske belysning er med til at skabe et smukt kirkerum. Solens skiftende lys afspejler sig tydeligt i kirkerummet, hvis sydmurs store vinduesnicher er med til at bryde solens direkte adgang til rummet. kirkerummets elektriske belysning består af rækker af enkeltnedhængende pærer samt indbyggede spots under pulpituret.

 

 

 

 

 

Tårnet står som en kampanile på forpladsen og er kirkens højeste bygning på 16 meter.

I tårnet hænger to klokker med indstøbte citater fra den aronitiske velsignelse: Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. klokkerne er støbt i Holland og leveret af KeVest, Odense.

 

 

 

 

Kirkens kapel er sammenbygget med tårnet og minder i sin udformning, materialevalg og belysning om kirkerummet.

Kirkebygningen rummer tillige kirkekontor, kontorer for præster og og øvrige ansatte samt konfirmandlokaler, der med en foldevæg kan kobles sammen til ét stort rum. Lokalerne er placeret i 3 "huse" sammenholdt af et gangareal.